§1 Navn

Klubbens navn er SPIRILLEN VOLLEY. Klubben er hjemmehørende i Københavns kommune.


§2 Formål
Klubben har til formål at varetage medlemmernes volley- og beachvolleyinteresser. Klubben er de-mokratisk og åben for alle uanset køn, race, nationalitet, religion og politiske holdninger. Ved opta-gelse i klubben vægtes alene klubbens formålsinteresser.
Aktive medlemmers interesser har førsteprioritet.
Klubben og medlemmerne tilstræber god socialt samvær, aktivitet og humor. Medlemmerne bør væ-re ambitiøse på deres eget niveau - vi betragter os selv som ambitiøse motionister. Medlemmerne bør være ansvarlige over for klubben, dens medlemmer og aktiviteter.
Ros og komplimenter er en vigtig del af volleyspillet.


§3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, som ønsker det.
Udmeldelse kan ske skriftligt eller mundtligt til klubbens kasserer.
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Medlemmerne er pligtige til at overholde klubbens love og reglementer samt at yde bistand til vare-tagelse af klubbens opgaver. Medlemmerne er pligtige til at overholde de reglementer, der gælder i lokaler, som klubben benytter.
Der er mulighed for begrænset medlemskab. Kriterier og kontingent fastsættes på generalforsamlin-gen. Bestyrelsen eller formanden afgør i det daglige, om kriterier og kontingentstørrelsen evt. skal justeres ind til næste generalforsamling.
Seneste rettidige kontingentbetaling er henholdsvis 15/1 og 15/9. Senere indbetalinger pålægges et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer med mere end 14 dages restance udelukkes fra træning, kampe, kurser, fester m.m. ind til kvittering for indbetaling er forevist kasserer eller for-mand.
Medlemmer og tidligere medlemmer kan ikke stille økonomiske krav til foreningen.


§4 Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formanden aflægger beretning.
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg til bestyrelse:
· Formand for 2 år ad gangen (vælges i ulige år)
· Kasserer for 2 år ad gangen (vælges i lige år)
· 1 bestyrelsesmedlem for 2 år ad gangen (vælges i lige år)
· 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år ad gangen
· 2 suppleanter for 1 år ad gangen
6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7) Valg til stående udvalg:
· Spilleudvalg
· Bladudvalg
· Festudvalg
8) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte, jævnfør dog §8. Pas-sive medlemmer har ikke stemmeret, men bortset fra dette, har ethvert medlem, som ikke er i kontin-gentrestance, stemmeret.
Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lov-ændring.
Forslag indgives skriftligt til bestyrelsen. Forslag, der ikke er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, kan ikke vedtages.
Ekstraordinær generalforsamlingen, når bestyrelsen, et flertal på en generalforsamling eller 1/3 af medlemmerne fremsætter motiveret ønske herom. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel senest 30 dage efter at ønsket er fremsat.


§5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Udtræder et eller flere medlemmer af bestyrelsen inden udløbet af deres valgperiode, indtræder sup-pleanten automatisk.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og afgør alle spørgsmål, som ikke ifølge deres ekstra-ordinære beskaffenhed bør fremlægges på generalforsamlingen.
Kassereren disponerer over klubbens midler efter samråd med bestyrelsen. Klubben tegnes af 2 be-styrelsesmedlemmer, som bestyrelsen selv udpeger.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer skønner det ønske-ligt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Ved beslutninger i bestyrel-sen er simpelt flertal afgørende.
Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, kan overvære bestyrelsesmøderne og deltage i for-handlingerne.
Bestyrelsen eller formanden kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige opga-ver indenfor klubben.
Hvis en enig bestyrelse mener, at et medlem ikke lever op til sit ansvar over for klubben, kan med-lemmet med øjeblikkelig virkning ekskluderes - medlemmet har ingen ret til at stille økonomiske krav til foreningen. Bestyrelsen kan evt. først give en påtale eller advarsel.
§6 Stående udvalg
Et stående udvalg holder møder mindst 2 gange om året.
Spilleudvalget varetager holdenes interesser i forbindelse med holdinddeling, stævner og turneringer.
Bladudvalget udgiver klubbens medlemsblad.
Festudvalget arranger klubfester.


§7 Regnskab og revision
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fører foreningens kassebog.
Revisorerne skal foretage en tal- og skønsmæssig revision mindst en gang årligt.
§8 Opløsning
Klubben kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens ejendele idrætslige formål, bestemt af den opløsende gene-ralforsamling.


(Sidst revideret på generalforsamlingen 13.03.1999)